"NUNG LUNGMI WEBLOG HTA SA DU SHANG CHYAI AI NI YAWNG HPE KABU GARA HKAPTAU LA GA AI."

NUNG LUNGMI AMYU SHA HTUNGHKING SHANING NINGNAN POI, DEC 23 2016

Karai Kasang a chyeju san san hte,
Kachin Nung Lungmi amyu sha ni a Htunghking Shaning Ningnan Hkaptau poi hpe lai wa sai 2016, December 23 ya shani, Putao Ginwang, Lung Sha Yang buga nawku jawng wang kaw wu wu di di galaw la lu sai. Nawku dawjau ai lam, Nung Lungmi htunghking ka hkrang amyu myu ka manawt ai lam ni, htunghking malu masha hkam la ai lam ni galaw lu sai.
Dai poi hta Putao ginra shara shagu kaw nga ai Lung Lungmi amyu sha ni sa du ma ai.
NDAI BLOG HPE HPA MAJAW NUNG LUNGMI LAIKA HTE N GALAW AI

Shawng ningnan, anhte ndai Nung Lungmi blog hpe hpa majaw Nung laika hte n ka ai lam hpe tsun sang lang dan na matu ndai laika ngau hpe ka shalat dat ai re lam tsun mayu ai. Hpa majaw nga yang, ndai blog hpe Jinghpaw laika hte n re ai sha, Nung laika hte ka na matu hpaji jaw la ai ni nga wa ai majaw re. Anhte ni hku nna mung hpa majaw Nung laika hte n dai blog hpe grai ka mayu ai raitim nka lu ai lam tsun sang lang dan na hku re.

Ndai blog hpe Nung laika hte n lu ka ai gaw, Nung laika nga ai rai-tim Nung Font n nga ai majaw re. Nung font ngu ai hta, Nung Unicode n nga ai majaw ngu yang grau jaw na re. Ya ngai hku nna, Unicode hte Font a lam hpe tsun sang lang dan na re. Ndai Font hte Unicode a lam tsun sang lang tawn ai hpe hti ngut jang gaw, ndai blog hpe hpa majaw Nung laika hte n ka lu ai lam a tsawm sha chye na lu na re hpe myit mada n ngai.