"NUNG LUNGMI WEBLOG HTA SA DU SHANG CHYAI AI NI YAWNG HPE KABU GARA HKAPTAU LA GA AI."

NUNG LUNGMI AMYU SHA HTUNGHKING SHANING NINGNAN POI, DEC 23 2016

Karai Kasang a chyeju san san hte,
Kachin Nung Lungmi amyu sha ni a Htunghking Shaning Ningnan Hkaptau poi hpe lai wa sai 2016, December 23 ya shani, Putao Ginwang, Lung Sha Yang buga nawku jawng wang kaw wu wu di di galaw la lu sai. Nawku dawjau ai lam, Nung Lungmi htunghking ka hkrang amyu myu ka manawt ai lam ni, htunghking malu masha hkam la ai lam ni galaw lu sai.
Dai poi hta Putao ginra shara shagu kaw nga ai Lung Lungmi amyu sha ni sa du ma ai.